Statut

Home / Statut

Statut Fundacji  „PSY ULICY”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.Fundacja pod nazwą Fundacja ” PSY ULICY”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2.Fundacja została ustanowiona przez Ewę Stangreciak, Cezarego Bajkowskiego, Beatę Kerpert oraz Katarzynę Gilarską zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Warszawie, w dniu 08.10.2013, Repertorium A nr 8125/2013.

§ 2

1.Fundacja posiada osobowość prawną.

2.Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Rolnictwa oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 3

1.Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

2.Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3.Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 4

1.Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

2.Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

3.Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

4.Fundacja może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom.

§ 5

1.Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

1.Celami Fundacji są:

Wszechstronne działanie na rzecz poprawy losu zwierząt bezdomnych i pokrzywdzonych oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, a w szczególności:

a) Wspieranie placówek opiekujących się bezdomnymi zwierzętami;

b) Propagowanie humanitarnego traktowania zwierząt oraz podnoszenie świadomości społecznej i uwrażliwianie społeczeństwa na problem bezdomności i cierpienia zwierząt;

c) Wspieranie rozwiązań prawnych, których celem jest ochrona zwierząt;

d) Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego.

§ 7

1.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) Wspieranie placówek opiekujących się bezdomnymi i pokrzywdzonymi zwierzętami, takich jak schroniska, przytuliska, itp.;

b) Zakładanie i prowadzenie schronisk, przytulisk i hoteli dla zwierząt;

c) Działanie zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji zwierząt;

d) Wspomaganie osób ubogich w opiece nad ich zwierzętami;

e) Organizowanie akcji adopcji zwierząt;

f) Przekazywanie pod opiekę zwierząt osobom fizycznym za zwrot kosztów utrzymania oraz leczenia;

g) Organizowanie zbiórek darów i datków na cele statutowe z wykorzystaniem mediów, Internetu, zbiórek ulicznych i innych legalnych form pozyskiwania środków;

h) Promocję i organizację wolontariatu;

i) Współpracę z innymi organizacjami, a także z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi oraz służbami publicznymi w zakresie obejmującym realizację celów statutowych Fundacji.

§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych 00/100gr) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

1.Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a) Darowizn, spadków, zapisów;

b) Dotacji i subwencji osób prawnych;

c) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

d) Dochodów z majątku fundacji;

e) Odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych;

f) Dotacji z programów pomocowych Unii Europejskiej.

Dochody Fundacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny majątku spadkowego znacznie przewyższa długi spadkowe.

2. Fundacji zabrania się :

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3, ustawy, o której mowa w §1 pkt. 2 niniejszego statutu.
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§11

1.Organami Fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§12

1.Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.  

2.Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków, powołanych na czas nieokreślony.

3.Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji bądź w wyniku jednomyślnej decyzji Fundatorów.

5.Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a) Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;

b) Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

c) Śmierci członka.

Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§13

1.Do zadań Rady należy:

a) Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;

b) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;

c) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;

d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

§14

1.Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2.Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3.Przewodniczący przesyła informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

4.O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady.

5.Rada w pełnym składzie podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

6.W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

7.Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

8.Za ważnie oddany głos uważa się także:

a) Głos oddany podczas wideokonferencji;

b) Głos oddany za pośrednictwem Internetu;

c) Głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych środków przekazywania informacji na odległość.

Zarząd

§15

1.Zarząd składa się z 3 do 5 osób powoływanych większością głosów przez Fundatorów na czas nieokreślony.

2.Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i  Skarbnika.

3.Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu.

4.Członkom Zarządu Fundacji przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Mogą oni otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 a) Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora;

b) Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

c) Śmierci członka Zarządu.

Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani w wyniku jednomyślnej decyzji Fundatorów.

§16

1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.Do zadań Zarządu należy:

a) Realizacja celów statutowych;

b) Sporządzanie planów pracy i budżetu;

c) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

d) Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;

e) Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów;

f) Uchwalanie regulaminów;

g) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

h) Podejmowanie decyzji o zmianie statutu;

i) Podejmowanie decyzji o połączeniu i likwidacji Fundacji.

Zarząd do końca każdego roku kalendarzowego zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji, oraz ma obowiązek składania sprawozdania z działalności fundacji ministrowi sprawującemu nadzór.

§17

1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3.O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4.Zarząd w pełnym składzie podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

5.W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

6.Za ważnie oddany głos uważa się także:

a) Głos oddany podczas wideokonferencji;

b) Głos oddany za pośrednictwem Internetu;

c) Głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych środków przekazywania informacji na odległość.

Sposób reprezentacji

§18

1.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych do 5.000 zł, składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2.W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5.000 zł oraz w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników wymagany jest podpis wszystkich członków Zarządu.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§19

1.Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd większością głosów.

2.Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

§ 20

1.Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3.W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd większością głosów.

§21

1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd większością głosów.

3.O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw rolnictwa.

4.Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§ 22

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.