Statut

Home / Statut

Statut Fundacji  „PSY ULICY”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.Fundacja pod nazwą Fundacja ” PSY ULICY”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2.Fundacja została ustanowiona przez Ewę Stangreciak, Cezarego Bajkowskiego, Beatę Kerpert oraz Katarzynę Gilarską zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Warszawie, w dniu 08.10.2013, Repertorium A nr 8125/2013.

§ 2

1.Fundacja posiada osobowość prawną.

2.Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Rolnictwa oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 3

1.Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

2.Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3.Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 4

1.Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

2.Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

3.Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

4.Fundacja może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom.

§ 5

1.Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

1.Celami Fundacji są:

Wszechstronne działanie na rzecz poprawy losu zwierząt bezdomnych i pokrzywdzonych oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, a w szczególności:

a) Wspieranie placówek opiekujących się bezdomnymi zwierzętami;

b) Propagowanie humanitarnego traktowania zwierząt oraz podnoszenie świadomości społecznej i uwrażliwianie społeczeństwa na problem bezdomności i cierpienia zwierząt;

c) Wspieranie rozwiązań prawnych, których celem jest ochrona zwierząt;

d) Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego.

§ 7

1.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) Wspieranie placówek opiekujących się bezdomnymi i pokrzywdzonymi zwierzętami, takich jak schroniska, przytuliska, itp.;

b) Zakładanie i prowadzenie schronisk, przytulisk i hoteli dla zwierząt;

c) Działanie zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji zwierząt;

d) Wspomaganie osób ubogich w opiece nad ich zwierzętami;

e) Organizowanie akcji adopcji zwierząt;

f) Przekazywanie pod opiekę zwierząt osobom fizycznym za zwrot kosztów utrzymania oraz leczenia;

g) Organizowanie zbiórek darów i datków na cele statutowe z wykorzystaniem mediów, Internetu, zbiórek ulicznych i innych legalnych form pozyskiwania środków;

h) Promocję i organizację wolontariatu;

i) Współpracę z innymi organizacjami, a także z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi oraz służbami publicznymi w zakresie obejmującym realizację celów statutowych Fundacji.

§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych 00/100gr) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

1.Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a) Darowizn, spadków, zapisów;

b) Dotacji i subwencji osób prawnych;

c) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

d) Dochodów z majątku fundacji;

e) Odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych;

f) Dotacji z programów pomocowych Unii Europejskiej.

Dochody Fundacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny majątku spadkowego znacznie przewyższa długi spadkowe.

2. Fundacji zabrania się :

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3, ustawy, o której mowa w §1 pkt. 2 niniejszego statutu.
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§11

1.Organami Fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§12

1.Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.  

2.Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków, powołanych na czas nieokreślony.

3.Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji bądź w wyniku jednomyślnej decyzji Fundatorów.

5.Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a) Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;

b) Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

c) Śmierci członka.

Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§13

1.Do zadań Rady należy:

a) Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;

b) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;

c) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;

d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

§14

1.Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2.Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3.Przewodniczący przesyła informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

4.O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady.

5.Rada w pełnym składzie podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

6.W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

7.Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

8.Za ważnie oddany głos uważa się także:

a) Głos oddany podczas wideokonferencji;

b) Głos oddany za pośrednictwem Internetu;

c) Głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych środków przekazywania informacji na odległość.

Zarząd

§15

1.Zarząd składa się z 3 do 5 osób powoływanych większością głosów przez Fundatorów na czas nieokreślony.

2.Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i  Skarbnika.

3.Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu.

4.Członkom Zarządu Fundacji przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Mogą oni otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 a) Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora;

b) Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

c) Śmierci członka Zarządu.

Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani w wyniku jednomyślnej decyzji Fundatorów.

§16

1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.Do zadań Zarządu należy:

a) Realizacja celów statutowych;

b) Sporządzanie planów pracy i budżetu;

c) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

d) Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;

e) Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów;

f) Uchwalanie regulaminów;

g) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

h) Podejmowanie decyzji o zmianie statutu;

i) Podejmowanie decyzji o połączeniu i likwidacji Fundacji.

Zarząd do końca każdego roku kalendarzowego zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji, oraz ma obowiązek składania sprawozdania z działalności fundacji ministrowi sprawującemu nadzór.

§17

1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3.O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4.Zarząd w pełnym składzie podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

5.W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

6.Za ważnie oddany głos uważa się także:

a) Głos oddany podczas wideokonferencji;

b) Głos oddany za pośrednictwem Internetu;

c) Głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych środków przekazywania informacji na odległość.

Sposób reprezentacji

§18

1.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych do 5.000 zł, składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2.W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5.000 zł oraz w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników wymagany jest podpis wszystkich członków Zarządu.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§19

1.Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd większością głosów.

2.Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

§ 20

1.Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3.W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd większością głosów.

§21

1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd większością głosów.

3.O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw rolnictwa.

4.Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§ 22

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

xoso xoso tin chelsea thông tin chuyển nhượng câu lạc bộ bóng đá arsenal bóng đá atalanta bundesliga cầu thủ haaland UEFA everton xoso futebol ao vivo futemax multicanais onbet bóng đá world cup bóng đá inter milan tin juventus benzema la liga clb leicester city MU man city messi lionel salah napoli neymar psg ronaldo serie a tottenham valencia AS ROMA Leverkusen ac milan mbappe napoli newcastle aston villa liverpool fa cup real madrid premier league Ajax bao bong da247 EPL barcelona bournemouth aff cup asean football bên lề sân cỏ báo bóng đá mới bóng đá cúp thế giới tin bóng đá Việt UEFA báo bóng đá việt nam Huyền thoại bóng đá giải ngoại hạng anh Seagame tap chi bong da the gioi tin bong da lu trận đấu hôm nay việt nam bóng đá tin nong bong da Bóng đá nữ thể thao 7m 24h bóng đá bóng đá hôm nay the thao ngoai hang anh tin nhanh bóng đá phòng thay đồ bóng đá bóng đá phủi kèo nhà cái onbet bóng đá lu 2 thông tin phòng thay đồ the thao vua app đánh lô đề dudoanxoso xổ số giải đặc biệt hôm nay xổ số kèo đẹp hôm nay ketquaxoso kq xs kqxsmn soi cầu ba miền soi cau thong ke sxkt hôm nay thế giới xổ số xổ số 24h xo.so xoso3mien xo so ba mien xoso dac biet xosodientoan xổ số dự đoán vé số chiều xổ xoso ket qua xosokienthiet xoso kq hôm nay xoso kt xổ số mega xổ số mới nhất hôm nay xoso truc tiep xoso Việt SX3MIEN xs dự đoán xs mien bac hom nay xs miên nam xsmientrung xsmn thu 7 con số may mắn hôm nay KQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanh dự đoán xổ số 3 miền dò vé số du doan xo so hom nay ket qua xo xo ket qua xo so.vn trúng thưởng xo so kq xoso trực tiếp ket qua xs kqxs 247 số miền nam s0x0 mienbac xosobamien hôm nay số đẹp hôm nay số đẹp trực tuyến nuôi số đẹp xo so hom qua xoso ketqua xstruc tiep hom nay xổ số kiến thiết trực tiếp xổ số kq hôm nay so xo kq trực tuyen kết quả xổ số miền bắc trực tiếp xo so miền nam xổ số miền nam trực tiếp trực tiếp xổ số hôm nay ket wa xs KQ XOSO xoso online xo so truc tiep hom nay xstt so mien bac trong ngày KQXS3M số so mien bac du doan xo so online du doan cau lo xổ số keno kqxs vn KQXOSO KQXS hôm nay trực tiếp kết quả xổ số ba miền cap lo dep nhat hom nay soi cầu chuẩn hôm nay so ket qua xo so Xem kết quả xổ số nhanh nhất SX3MIEN XSMB chủ nhật KQXSMN kết quả mở giải trực tuyến Giờ vàng chốt số Online Đánh Đề Con Gì dò số miền nam dò vé số hôm nay so mo so de bach thủ lô đẹp nhất hôm nay cầu đề hôm nay kết quả xổ số kiến thiết toàn quốc cau dep 88 xsmb rong bach kim ket qua xs 2023 dự đoán xổ số hàng ngày Bạch thủ đề miền Bắc Soi Cầu MB thần tài soi cau vip 247 soi cầu tốt soi cầu miễn phí soi cau mb vip xsmb hom nay xs vietlott xsmn hôm nay cầu lô đẹp thống kê lô kép xổ số miền Bắc quay thử xsmn xổ số thần tài Quay thử XSMT xổ số chiều nay xo so mien nam hom nay web đánh lô đề trực tuyến uy tín KQXS hôm nay xsmb ngày hôm nay XSMT chủ nhật xổ số Power 6/55 KQXS A trúng roy cao thủ chốt số bảng xổ số đặc biệt soi cầu 247 vip soi cầu wap 666 Soi cầu miễn phí 888 VIP Soi Cau Chuan MB độc thủ de số miền bắc thần tài cho số Kết quả xổ số thần tài Xem trực tiếp xổ số XIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊA Cầu lô số đẹp lô đẹp vip 24h soi cầu miễn phí 888 xổ số kiến thiết chiều nay XSMN thứ 7 hàng tuần Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh nhà cái xổ số Việt Nam Xổ Số Đại Phát Xổ số mới nhất Hôm Nay so xo mb hom nay xxmb88 quay thu mb Xo so Minh Chinh XS Minh Ngọc trực tiếp hôm nay XSMN 88 XSTD xs than tai xổ số UY TIN NHẤT xs vietlott 88 SOI CẦU SIÊU CHUẨN SoiCauViet lô đẹp hôm nay vip ket qua so xo hom nay kqxsmb 30 ngày dự đoán xổ số 3 miền Soi cầu 3 càng chuẩn xác bạch thủ lô nuoi lo chuan bắt lô chuẩn theo ngày kq xo-so lô 3 càng nuôi lô đề siêu vip cầu Lô Xiên XSMB đề về bao nhiêu Soi cầu x3 xổ số kiến thiết ngày hôm nay quay thử xsmt truc tiep kết quả sxmn trực tiếp miền bắc kết quả xổ số chấm vn bảng xs đặc biệt năm 2023 soi cau xsmb xổ số hà nội hôm nay sxmt xsmt hôm nay xs truc tiep mb ketqua xo so online kqxs online xo số hôm nay XS3M Tin xs hôm nay xsmn thu2 XSMN hom nay xổ số miền bắc trực tiếp hôm nay SO XO xsmb sxmn hôm nay 188betlink 188 xo so soi cầu vip 88 lô tô việt soi lô việt XS247 xs ba miền chốt lô đẹp nhất hôm nay chốt số xsmb CHƠI LÔ TÔ soi cau mn hom nay chốt lô chuẩn du doan sxmt dự đoán xổ số online rồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm nay thống kê lô gan miền bắc dàn đề lô Cầu Kèo Đặc Biệt chốt cầu may mắn kết quả xổ số miền bắc hôm Soi cầu vàng 777 thẻ bài online du doan mn 888 soi cầu miền nam vip soi cầu mt vip dàn de hôm nay 7 cao thủ chốt số soi cau mien phi 777 7 cao thủ chốt số nức tiếng 3 càng miền bắc rồng bạch kim 777 dàn de bất bại on news ddxsmn 188bet w88 w88 789bet tf88 sin88 suvip sunwin tf88 five88 12bet sv88 vn88 Top 10 nhà cái uy tín sky88 iwin lucky88 nhacaisin88 oxbet m88 vn88 w88 789bet iwin f8bet rio66 rio66 lucky88 oxbet vn88 188bet 789bet May-88 five88 one88 sin88 bk8 8xbet oxbet MU88 188BET SV88 RIO66 ONBET88 188bet M88 M88 SV88 Jun-68 Jun-88 one88 iwin v9bet w388 OXBET w388 w388 onbet onbet onbet onbet88 onbet88 onbet88 onbet88 onbet onbet onbet onbet qh88 mu88 Nhà cái uy tín pog79 vp777 vp777 vipbet vipbet uk88 uk88 typhu88 typhu88 tk88 tk88 sm66 sm66 me88 me88 8live 8live 8live sm66 me88 win79 8live sm66 me88 win79 pog79 pog79 vp777 vp777 uk88 uk88 tk88 tk88 luck8 luck8 kingbet86 kingbet86 k188 k188 hr99 hr99 123b 8xbetvn vipbet sv66 zbet taisunwin-vn typhu88 vn138 vwin vwin vi68 ee88 1xbet rio66 zbet vn138 i9betvip fi88club cf68 onbet88 ee88 typhu88 onbet onbetkhuyenmai 12bet-moblie 12betmoblie taimienphi247 vi68clup cf68clup vipbet i9bet qh88 onb123 onbef soi cầu nổ hũ bắn cá đá gà đá gà game bài casino soi cầu xóc đĩa game bài giải mã giấc mơ bầu cua slot game casino nổ hủ dàn đề Bắn cá casino dàn đề nổ hũ tài xỉu slot game casino bắn cá đá gà game bài thể thao game bài soi cầu kqss soi cầu cờ tướng bắn cá game bài xóc đĩa AG百家乐 AG百家乐 AG真人 AG真人 爱游戏 华体会 华体会 im体育 kok体育 开云体育 开云体育 开云体育 乐鱼体育 乐鱼体育 欧宝体育 ob体育 亚博体育 亚博体育 亚博体育 亚博体育 亚博体育 亚博体育 开云体育 开云体育 棋牌 棋牌 沙巴体育 买球平台 新葡京娱乐 开云体育 mu88 qh88