Warunki przystąpienia do adopcji

Home / Warunki przystąpienia do adopcji

1. Adoptujący określa miejsce pobytu kota pod adresem i zobowiązuje
się do pisemnego powiadomienia Fundacji  w terminie do 7 dni o zmianie adresu pobytu kota. Nie dotyczy okazjonalnych i krótkich wyjazdów.

2. Wszelkie koszty związane z opieką nad zwierzęciem adoptowanym,
a w szczególności koszty badań i szczepień lekarskich, zakupu karmy i przedmiotów osobistych zwierzęcia ponosi od momentu przekazania Adoptujący.

3. Adoptujący zobowiązuje się do sterylizacji zwierzęcia po osiągnięciu przez nie wieku pozwalającego na przeprowadzenie takiego zabiegu i powiadomienie o tym fakcie Fundacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wykonania zabiegu. Sterylizacja jest jedyną skuteczną metodą zapobiegania bezdomności zwierząt.

4. Adoptujący  zobowiązuję się, że nie odda ani nie sprzeda kota osobom trzecim. Jeżeli z jakiś względów Adoptujący nie będzie mógł  zatrzymać zwierzęcia, zobowiązuje się zawiadomić Wolontariusza niezwłocznie od zaistnienia przyczyny powodującej niemożność dalszej adopcji, jednak w terminie nie dłuższym niż 2 dni.

5. Adoptujący zobowiązuje się:

  • traktować zwierzę zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt
  • powiadomić Wolontariusza w razie poważnej choroby lub śmierci zwierzęcia w terminie do 2 dni od zaistniałej sytuacji
  • zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę, legowisko oraz ciepłe schronienie
  • zapewnić wystarczającą ilość miejsca
  • nie poddawać zwierzęcia eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym
  • zapewnić zwierzęciu opiekę weterynaryjną w razie choroby, a także regularne szczepienia ochronne i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii

6. Adoptujący w najdogodniejszy sposób (list, e-mail, telefon), przynajmniej raz do roku, przesyła zdjęcia oraz udziela informacji Fundacji lub Wolontariuszowi o przystosowaniu się zwierzęcia do nowych warunków życia oraz o  jego stanie zdrowia.

7. Adoptujący oświadcza, że zdaje sobie sprawę, iż zwierzę nie jest rzeczą, którą można zwrócić, jeśli nie spełni  oczekiwań. Tylko w wyjątkowych okolicznościach życiowych (takich jak ciężka choroba właściciela) możliwa jest rezygnacja z adopcji.
Jeśliby taka sytuacja nastąpiła, Adoptujący zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Wolontariusza, który dokonywał  adopcji, oraz podjąć  wszelkie działania, by znaleźć zwierzęciu nowy, odpowiedzialny dom, za uprzednia zgodą i akceptacją Wolontariusza. Jeśli mimo starań nie uda się znaleźć domu, po uzgodnieniu  z Wolontariuszem adoptujący zobowiązuje się odprowadzić zwierzę w miejsce wskazane przez Wolontariusza. W przypadku natychmiastowej konieczności oddania kota Adoptujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów przebywania kota w hotelu (koszt: 500zł)  lub zagwarantowania domu tymczasowego na czas potrzebny do znalezienia nowego właściciela.

8. Adoptujący oświadcza, że znane są mu wszystkie choroby u domowników i potwierdza, iż nie kolidują one z posiadaniem zwierzęcia. W wyniku zaobserwowania uczulenia u któregoś z domowników, konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów oraz testów związanych z potwierdzeniem zaistniałej sytuacji. Dodatkowo przyjmuje do wiadomości, że zapis dotyczący wyjątkowych okoliczności nie będzie miał mocy podczas wykrycia uczulenia.

9. W przypadku zaginięcia kota Adoptujący zobowiązuje się natychmiast, nie później niż w ciągu 12 godzin po wydarzeniu, powiadomić Fundację lub Wolontariusza, schronisko dla zwierząt właściwe dla danej gminy, straż miejską, jak również udzielić pomocy w poszukiwaniach i dostarczyć wszelkich możliwych informacji mogących mieć znaczenie dla prowadzonych poszukiwań.

10. Wolontariusze Fundacji zastrzegają sobie prawo do wizyt w nowym miejscu pobytu adoptowanego zwierzęcia, przeprowadzania kontroli, włącznie ze sprawdzeniem książeczki zdrowia zwierzęcia i aktualności szczepień w terminie uzgodnionym wcześniej z Nowym Opiekunem, ale nie dłuższym niż 7 dni od faktu zgłoszenia chęci odwiedzin i nie częściej niż 2 razy w roku.

11. W razie stwierdzenia, że zwierzę nie ma zapewnionych odpowiednich warunków bytowania Wolontariusz ma prawo odebrać kota opiekunowi. Adoptujący  zobowiązuje się w takim przypadku bezzwłocznie wydać kota Wolontariuszowi. Stwierdzenie i ocena warunków utrzymania psa przysługuje wyłącznie Wolontariuszowi.

12. Adoptujący oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi odpowiedzialność karna na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn.zm).